بایگانی برچسب

آموزش انگلیسی از طریق اخبار

گزارش و متن Lost In Translation

SHANKAR VEDANTAM, HOST: This is HIDDEN BRAIN. I'm Shankar Vedantam. If you grew up speaking a language other than English, you probably reach for words in your native tongue without even thinking about it. UNIDENTIFIED WOMAN #1:…

آموزش لغات از طریق اخبار – بازی کودکان در خیابان

مزیت یادگیری انگلیسی از طریق اخبار این است که متون برنامه های اخبار بسیار واضح نوشته می شوند به گونه ایی که برای یادگیری انگلیسی بسیار مناسب اند. آنچنان که از نام اخبار پیدا است محتویات آن جدید و مرتبط به امور روزمره است. یادگیری انگلیسی…