بایگانی برچسب

آموزش زبان

Ten ways to have a better conversation

بسیار خوب، می‌خواهم دست‌هاتون را بالا ببرید: چند نفر از شما یک نفر را از فیسبوک بیرون انداختید به دلیلی اینکه آنها چیزی اهانت‌بار در مورد سیاست یا مذهب، نگه‌داری بچه یا خوراکی گفتند؟ 00:11 ( خنده) 00:13 و چند نفر از…

گزارش و متن Lost In Translation

SHANKAR VEDANTAM, HOST: This is HIDDEN BRAIN. I'm Shankar Vedantam. If you grew up speaking a language other than English, you probably reach for words in your native tongue without even thinking about it. UNIDENTIFIED WOMAN #1:…

آموزش گرامر : Wish :Past/Present

Wishes We use past tense forms to talk about wishes: We use past tense modals would and could to talk about wishes for the future: I don’t like my work. I wish I could get a better job. That’s a dreadful noise. I wish it would…

آموزش گرامر انگلیسی : As If, As Though

از عبارات بالا زمانی استفاده میکنیم که میخواهیم بگیم یک چیز چه طوری به نظر میاد و میشه به "انگار"یا "مثل اینکه"ترجمشون کرد.like غیر رسمی تره. It looks as if(or as though or like)it's going to rain به نظر میرسه انگار قراره بارون بیاد.…