بایگانی برچسب

آموزش مجازی

جوانب فرهنگی ادبیات الکترونیکی در فضاهای آموزشی مجازی

شاگردی که وارد فضای آموزشی مجازی می‌شود، درست همانند شاگردانی که وارد محیط آموزشی رودررو (حضوری) سنتی می‌شوند، با خود بار دارد: کیفی که نشان «تجربه و آموزش پیشین» دارد و کیف دیگری که نشان «شیوه‌های یادگیری» برخود دارد. تنها با داشتن دو دست،…