بایگانی برچسب

آنتونى گیدنز

دشوارى هاى «راه سوم»

میان جامعه شناسان شهیرى که کتاب هایشان در ایران ترجمه و منتشر و خریدارى مى شود، آنتونى گیدنز -Anthony Giddens- از اقبال بلندترى برخوردار است. یک دلیل آن، نیاز جامعه فرهنگى و دانشگاهى ایران به درک اجتماعى عمیق تر از مسائل معاصر است و یک علت…