بایگانی برچسب

آینده بازرگانی بین‌المللی

جهانی شدن و آینده بازرگانی بین‌المللی (3)

7- 4- تفاوتهای اساسی میان کشورها به نظر نمی رسد که تا چند سال آینده، مذاکرات تجارت جهانی به نتیجه خاصی برسد. تفاوت میان 150 کشور عضو سازمان تجارت جهانی، به اندازه‌یی است که در کوتاه مدت مانع توافق نظر میان کشورها شود. برخی کارشناسان…

جهانی شدن و آینده بازرگانی بین‌المللی (1)

روندهای گوناگون و از جمله عواملی، چون جهانی شدن، موجب تغییرات زیادی در محیط بازرگانی بین‌المللی خواهد شد. پیش‌بینی این تغییرات برای افراد، سازمانها و دولتها- که تحت تأثیر این تغییرات قرار می‌گیرند – بسیار اهمیت دارد. در این پژوهش، با…