بایگانی برچسب

آیین بودا

زمینه‏‌های بحث فلسفی در آیین بودا

در این مقاله به بیان کلیاتی از مسائل فلسفی ای که به نظر متفکران بودایی بسیار ضروری اند، در کنار انواع پاسخهایی که قانع کننده یافت هاند، خواهیم پرداخت. سنت و منابع آیین بودا حدود 500 سال پیش از عیسی مسیح، با تولد شاکیهمونی گوتمه، بودا،…