بایگانی برچسب

ابوسعید جنابی

جنبش های مانی و مزدک: ریشه‌ها‏، اندیشه‌ها و پیامدها (4)

اثر اندیشه های مانی و مزدک بر عرفان و تصوف ایرانی مصداق واقعی این تأثیر را می توان در اندیشه های «حلاج» جست. حلاج در هندوستان و چین با بسیاری از پیروان مانی و مزدک دیدار و گفتگو کرد. تأثیر فلسفۀ مانوی – مزدکی و شاخۀ مترّقی بوداییسم در…