بایگانی برچسب

اثرات سیگار

اثرات زیانبار کشیدن سیگار

سیگارى ‏ها با خطر روزافزون بروز حمله ‏هاى قلبى، بیمارى‏هاى تنفسى و سرطان رویاروى‏اند. مضرات استعمال دخانیات به تندرستى آدمى، بسیار زیاد است، به طورى که میزان تلفات جانى از این بابت، هر ساله افزایش مى ‏یابد، طبق نظر کارشناسان انجمن سرطان…