بایگانی برچسب

اجزای یک نوشته

اجزای یک نوشته تحقیقی کدام است؟

 برای خواننده دست نوشته‌ی تحقیقی لازم است از راه و روش گردآوری اطلاعات آگاه شود تا اطمینان یابد لغزشی در آن صورت نگرفته و استنتاج‌هایی که بر مبنای آن اطلاعات انجام شده می تواند معتبر تلقی شود. مقدمه در واقع نخستین بخش متن است، و به همین…