بایگانی برچسب

اخبار مجلات

فصلنامه جامعه شناسی کاربردی

 شماره جاری: دوره 31، شماره 3 - شماره پیاپی 79، پاییز 1399 (جامعه شناسی کاربردی، سال سی یکم، شماره پیاپی 79، شماره سوم، پاییز 1399 )   شناسنامه علمی شماره 1. سال سی و یکم، شماره پیاپی 79، شماره سوم، پاییز 1399  …

فصلنامه پژوهشنامه تاریخ تمدن اسلامی

 مقالات پر بازدید  بررسی تاریخ‌نگاری یعقوبی به لحاظ منابع  کارکرد ابریشم و نقش بازرگانان ارمنی در اقتصاد و سیاست صفویان (از دورۀ شاه عباس یکم تا پایان حکومت صفویان)  جغرافیای تاریخی سغد در دورۀ اسلامی  اندیشه غالب بر نوشته‌های…