بایگانی برچسب

اخبار مجله

دوفصلنامه علمی-پژوهشی دین و ارتباطات

دوفصلنامه علمی-پژوهشی دین و ارتباطات متعلق به دانشکده‌ی معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطاتِ دانشگاه امام صادق (ع) است. فراخوان مقاله علمی و پژوهشی قابل توجه اساتید، دانشجویان و پژوهشگران حوزه ی دین، فرهنگ و ارتباطات دوفصلنامه…

فصلنامه پژوهش های مدیریت در ایران

مجله علوم انسانی در رشته های مختلف علوم انسانی بصورت جنگی از پاییز 1369 چاپ و منتشر شد. .در سال 1375موفق به کسب درجه علمی -پژوهشی گردید و از بهار سال 1380 بر اساس سیاست وزارت علوم ؛ مبنی بر تخصصی شدن مجلات، در سه رشته حقوق، مدیریت و جغرافیا…