بایگانی برچسب

اداره اثربخش سازمان‌ها

اداره اثربخش سازمان‌های دانایی محور

اداره کارکنان در سازمانهای دانایی محورمتفاوت از اداره آنها در سازمانهای بوروکراتیک و ماشینی‌خواهد‌بود.کارکنان سازمان‌های دانایی محور که به دانشگر معروفند اغلب می‌توانند بطور همزمان روی چند پروژه کار کنند و می دانند وقت خود را چگونه به آنها…