بایگانی برچسب

ادبیات تحقیق

اهمیت و فواید بررسی مرور ادبیات تحقیق

بررسی مطالعات صورت گرفته به این منظور است که پژوهشگر نشان دهد که درگذشته، چه‌کارهایی درزمینهٔ موردنظر صورت گرفته و با استفاده از این مطالعه، پژوهشگر تحقیق خود را با تکیه‌بر پژوهش‌های گذشته آغاز کند. با استفاده از این کار به شناخت بیشتر…

ادبیات تحقیق

ادبیات تحقیق، یک بدنهٔ تحقیقاتی بزرگ، ادبیات تحقیق در حال رشد و اصطلاحاتی که گویای تعداد مقالات و پژوهش‌هایی هستند که حول محور یک موضوع مشخص (و موضوعات و متغیرهایی که با آن در ارتباط‌اند، از آن بر می‌خیزند یا جریان‌های پژوهشی که منجر به…