بایگانی برچسب

ادب میزبانی

ادب میزبانی و مهمانی در آموزه های قرآن

قرآن، دینی جامع و کامل است. همین ویژگی قرآن است که چیزی از جزئیات زندگی آدمی را فرو نگذاشته است. در حقیقت، قرآن و اسلام، سبک زندگی سالم و درست را به مردم ارایه می دهد. حتی در شرایع آسمانی و ابراهیمی دیگر غیر از اسلام نمی توان این جامعیت را…