بایگانی برچسب

ارنست هاینریش هاکل

تبارنمایی

نظریه تبارنمایی (1) که ارنست هاینریش هاکل (2) در 1872 نام قانون زیست زایشی به آن داد، به طور خلاصه بیانگر آن بود که هستی زایی (3)، تکوین فرد، نحوه دیگری از بیان تبارزایی(4)، تاریخ تکاملی پایه ای است که فرد بدان تعلق دارد. این نکته که بخث…