بایگانی برچسب

اروند رود

بررسی عهدنامه 1975 ایران و عراق (2)

3 - رژیم حقوقی اروند رود قبل از معاهده 1975، عراق به موجب معاهده 1937 حق استفاده از کشتیرانی در اروند رود را داشت و حاکمیت ایران بر آن محدود بود. لیکن به موجب عهدنامه 1975 که مرز دو کشور را تالوگ تعیین نمود، حق مالکیت اروند رود به هر دو…