بایگانی برچسب

اروپامدرنیسم

سنت و مدرنیته‌ در شرق‌

شکست‌ بریتانیا از فرانسه‌ در جنگ‌ هفت‌ ساله‌ (63-1756) بین‌ این‌ دو کشور، برای‌ کمپانی‌ هند شرقی‌ موقعیتی‌ بسیار عالی‌ برای‌ تجارت‌ با ژاپن‌ فراهم‌ کرد. در همین‌ زمان‌ بود که‌ ژاپنی‌ها دریافتند نیازی‌ فوری‌ به‌ باسازی‌ دارند. در سال‌ 1867…