بایگانی برچسب

استفاده از شوخی‌

نصف هر شوخی جدی است‌

دزدی وارد خانه‌ای شد و شروع کرد به بیرون بردن لوازم از خانه و تقریبا هر چیزی را که به دستش رسید، خارج کرد. صاحبخانه که در خیابان سرگرم صحبت با دوستی بود، دزد را دید که اموالش را زیر بغل گرفته است و با خود بیرون می‌برد. چند دقیقه صبر کرد سپس…