بایگانی برچسب

استناد مقالات

بررسي ميزان استناد مقالات پايگاه ISI Web of Science به مجلات دسترسي آزاد پايگاه DOAJ (در طول سال هاي…

پژوهشگر: رسول سعادت استاد راهنما: دکتر احمد شعبانی استاد مشاور: دکتر عاصفه عاصمی چکيده پژوهش حاضر با هدف بررسي ميزان استنادات صورت گرفته از مقالات مجلات پايگاه ISI Web of Science به مجلات پايگاه DOAJ در طول سال هاي 2008 – 2003 انجام…