بایگانی برچسب

اسلام سیاسی

What is Political Islam

"What is Political Islam?"  by Jocelyne Cesari 2017 | ISBN-10: 1626376921 | 232 pages The debate continues unabated: Is political Islam decipherable through the tenets of the Islamic tradition, is it a tool of secular actors who shrewdly…

میراث اشغال

ظهور اسلام سیاسی عموماً به شکست نظامی کشورهای عرب در برابر نیروهای اسرائیلی در سال 1967 نسبت داده می شود.این شکست پایان پان عربیسم و شروع تجدید حیات اسلامی را رقم زد که با رشد خود، ملت- دولت ها را در خاورمیانه به چالش طلبید. برای کشف کردن…

بحران در اسلام سیاسی پسا بهار عربی

با گذشت ۷ سال از خیزش‌‌های «بهار عربی» جریان موسوم به «اسلام سیاسی» که جنبش اخوان المسلمین را باید مهمترین نماینده آن دانست در شرایطی بحرانی در مقایسه با سال‌‌هایی قرار دارد که این جنبش توانسته بود بر گُرده خیزش‌های عربی پیشتازی نماید.…