بایگانی برچسب

اصول نگارش مقاله

عناصر تشکیل دهنده مقاله

مولفان شیوه نگارش برای مقاله ۴ رکن قائل شده اند: ۱- موضوع ۲- مقدمه ۳- متن ۴- نتیجه - موضوع : عنوانهای مقاله ها ممکن است،یک کلمه باشند، مانند: جنگ، صلح، امید، طوفان، فساد امنیت،نیاز و مانند اینها. یا از دو کلمه درست شده باشد. -…