بایگانی برچسب

اطلاع

فصلنامه کتابداری واطلاع رسانی

 مقالات پر بازدید  ارزیابی ظاهری و محتوایی کتاب‌های داستانی فارسی رده‌ سنی الف و ب با تأکید بر مؤلفه‌های خلاقیت گیلفورد  شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر پیاده سازی مدیریت دانش با استفاده از روش فراترکیب  مطالعه وضعیت آینده اشاعه…