بایگانی برچسب

افزایش سرمایه‌گذاری

سیاست دولت و صنایع فرهنگی

شکل اولیه‌ی متن حاضر در سال 1983 برای گروه سیاست اقتصادی شورای لندن بزرگ تهیه گردید. متن مزبور که درمباحثات عمومی شورای لندن بزرگ ارائه شد از جمله مقالاتی درمورد استراتژی صنعتی بود که این شورا اندکی پیش از انحلال به دست دولت توری - که با آن…