بایگانی برچسب

اقوام یورپ

امراض مسلمانان و ادویه آنها – بررسی علل عقب ماندگی مسلمین

اندیشه گران ایران از ۵۰۰ سال پیش تاکنون در برخورد با «تمدن بورژوازی غرب» رویکردهای متفاوتی را اتخاذ نموده اند. اما عموماً شیفته و مفتون تمدن و تجدد غرب بوده اند و کمتر کمر به نقادی عالمانه فرنگیان بسته اند. تمدن غرب و اوضاع و احوال فرنگیان…