بایگانی برچسب

امانوئل کانت

شاخص‌های زیبایی‌شناسی در فلسفه کانت

کانت اولین فیلسوفی است که هنر و زیبایی را از قلمروی اخلاق و علم جدا کرد. او بیان داشت که هر انسانی دارای استقلال و خرد است و در راستای همین خردورزی و استقلال به پذیرش و یا رد هنجارها و قوانین می‌پردازد. به گزارش خبرگزاری مهر، قرن هجدهم در…

زیبایی شناسی کانت

اهمیت کانت در فلسفه جهان جدید کانت را با انقلاب کپرنیکی اش در حوزه معرفت شناسی می شناسند. یعنی همان طور که کپرنیک به ما گفت این زمین است که به دور خورشید می گردد و نه برعکس، کانت هم به ما نشان داد که این جهان است که دور ذهن می گردد و نه…

شاخص های زیبایی‌شناسی در فلسفه کانت

کانت اولین فیلسوفی است که هنر و زیبایی را از قلمروی اخلاق و علم جدا کرد. او بیان داشت که هر انسانی دارای استقلال و خرد است و در راستای همین خردورزی و استقلال به پذیرش و یا رد هنجارها و قوانین می‌پردازد.  به گزارش خبرگزاری مهر، قرن هجدهم در…

زیبایی شناسی کانت

اهمیت کانت در فلسفه جهان جدید کانت را با انقلاب کپرنیکی اش در حوزه معرفت شناسی می شناسند. یعنی همان طور که کپرنیک به ما گفت این زمین است که به دور خورشید می گردد و نه برعکس، کانت هم به ما نشان داد که این جهان است که دور ذهن می گردد و نه…

معرفی کتاب Kant for Architects

Kant for Architects - Thinkers for Architects by Diane Morgan English | 25 Sept. 2017 | ISBN: 0415698693 | 162 Pages This book introduces architects to a philosopher, Immanuel Kant, whose work was constantly informed by a concern for…