بایگانی برچسب

امپراطوری جهانی

تحول دیدگاه تاریخی ایرانیان نسبت به مسائل قومی

مقدمه در فضای برآمده از فروپاشی و اضمحلال چند امپراطوری جهانی مانند روسیه، اتریش و عثمانی در پایان جنگ جهانی اول، چگونگی شکل گیری انبوهی از خواسته های قومی و ملی در بخش های برجای مانده ازاین امپراطوری ها برای کسب نوعی موجودیت مستقل وکشوری،…