بایگانی برچسب

انجمن بریتانیایی

انجمن بریتانیایی و ایرلندی اندیشه سیاسی

"انجمن بریتانیایی و ایرلندی اندیشه سیاسی" با هدف ارتقاء مطالعات در همه شاخه های اندیشه سیاسی تاسیس شد. مطالعات اندیشه سیاسی یک حوزه میان رشته ای است که با علوم سیاسی، فلسفه، تاریخ، حقوق، جامعه شناسی، اقتصاد، و نیز مطالعات فرهنگی و ادبی در…