بایگانی برچسب

انجمن متخصصین علوم و صنایع غذایی ایران

فصلنامه نوآوري در علوم و فناوري غذايي

نشریه ی نوآوری در علوم و فنّاوری غذایی (ISSN:۲۴۲۳-۴۹۶۶)، فصلنامه‌ی تخصّصی گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار است که بر اساس مصوبه‌ی چهل و نهمین جلسه‌ی کمیسیون بررسی و تأیید مجلات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در تاریخ…