بایگانی برچسب

انديشه ديالكتيكي هگل

هگل و گردش هستي

رامین جهانبگلو هگل در جواني به رمانتيسم آلماني، فلسفه يونان، خصوصاً دموكراسي يونان و دوره قرن پنجم قبل از ميلاد يونان نظر و گرايش داشت و به فلسفه شلينگ نيز بسيار نزديك بود. اما همه آنها با تاويل و تفسير هاي هگل از فلسفه كانت مورد سوال…