بایگانی برچسب

انسان انگاری یا زمینه سازی ادراکی

انسان انگاری یا زمینه سازی ادراکی (آمادگی ادراکی)؛کاوشی در ادراکات کودکان از خداوند

انسان انگاری یا زمینه سازی ادراکی (آمادگی ادراکی) کاوشی در ادراکات کودکان از خداوند جاستین برت. ربکا ای ریچرت ترجمه: سید محمد موسوی (مهیار) مقدمه در گذشته، رشد مفاهیم خدا در شناخت انسان به روشی انسان انگارانه توضیح داده شده است. به…