بایگانی برچسب

انگیزش از دیدگاه اسلام

مبانى انگیزش از دیدگاه اسلام

«انگیزه»1 یک مفهوم روان شناختى است که در شاخه هاى گوناگون علوم از قبیل «علوم رفتارى»، «مدیریت» و «اخلاق»، از زوایاى گوناگون درباره آن بحث مى شود و جهت گیرى هاى علوم گوناگون از هر طرف، این مفهوم را به سویى مى کشاند و این خود موجب مى گردد…