بایگانی برچسب

اکولوژیست

شکلات بدون چربی و سیگار کشیدن ممنوع

هنگام دیدار اخیرم از کالیفورنیا، با دوست اسلوانیایی ام که سیگاری قهاری است، به یک مهمانی در خانه استادی رفتیم. دوستم آخر شب بی تاب شد و مودبانه از میزبان اجازه خواست برای کشیدن سیگار به بالکان برود. زمانی که میزبان (نه چندان مودبانه)…