بایگانی برچسب

اگزيستانسياليست

هرمنوتيك انتقادی

هرمنوتيك ايكوري با پذيرش هرمنوتيك گادامر و هابرماس, با آرايش اصلي متون و رموز آن به دنبال معنايي است كه با رمز ساخته شده و كنش انساني و نظام نمادين امكان توضيح آن را فراهم مي آورد, لذا ريكور, هرمنوتيك را فن تشريح و توضيح نمادها به خصوص…