بایگانی برچسب

ایالات متحده

نگران نباشید؛ دوستدار بمب باشید!

کی یر آ لیبر داریل جی پرس مترجم: محمدحسین باقی نکته بسیاری از منابع ادعا می کنند که چین در تلاش برای کاهش آسیب پذیری موشک های بالستیک خود با ساختن زرادخانه های پراکنده کرده است. اما این پراکندگی شالوده ای محکم برای بازدارندگی فراهم…

هزینه‌های بازدارندگی ایران

دولت بوش بر آن است که با همکاری دولتهای عرب سنی به بازدارندگی ایران بپردازد و در دوران کنونی، بازدارندگی ایران را در کانون سیاستهای خاورمیانه‌ای خویش قرار داده است: راهی برای ایجاد ثبات در عراق، گرفتن قدرت از حزب‌الله و آغاز دوره فرایند صلح…

خدمات درمانی در ایالات متحده

وضعیت بهداشت و مراقبت‌های پزشکی در ایالات متحده در سطحی بسیار پایین‌تر از دیگر کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری قرار دارد. مهم‌ترین دلیل این وضعیت، وجود اختلاف طبقاتی شدید در ایالات متحده است و سرمایه‌داران به عنوان بالاترین طبقه‌ی اجتماعی به…

هوش فرهنگی؛ نیاز مدیران در قرن تنوع

در میان مهارتهای مورد نیاز قرن 21، توانایی تطبیق مستمر با افرادی از فرهنگهای مختلف و توانایی اداره ارتباطات بین فرهنگی حائز اهمیت است. محیط کار جهانی، نیاز به افرادی دارد که به فرهنگهای مختلف آشنا باشند و بتوانند با افراد سایر فرهنگها…