بایگانی برچسب

ایلین بارکر

درنگی در آثار و آرای جیمز گوردون ملتون (3)

2- اندیشه‌های ملتون ایلین بارکر، Eileen Barker، که استاد جامعه‌شناسی با تخصص ویژه در مطالعه دین در London School of Economics و مؤسس و رئیس INFORM است و بیش از 160 اثر از او عمدتاً در مورد جنبشهای نوپدید دینی، تغییرات در جایگاه دین در…