بایگانی برچسب

بحران هویت

هویت‌های مرگبار

امین معلوف ترجمه‌ی عبدالحسین نیک‌گهر هویت با پیکربندی مؤلفه‌های کم‌وبیش بی‌شمارش، جنسیت، ملیت، دین، زبان، نژاد، خاستگاه اجتماعی، بومی یا مهاجربودن، در اقلیت یا در اکثریت‌بودن و... که شخص در انتخابِ هیچ‌یک از آن‌ها اختیاری ندارد، ناگزیر…

رویکردهاى فلسفى به دین پژوهى

در حال حاضر, رویکردهاى فلسفى به دین پژوهى دستخوش بحران هویت است. دو پرسش, ماهیت این بحران را روشن تر مى کند. نخست; این که رویکرد فلسفى به دین پژوهى را در کجا باید سراغ گرفت؟ این پرسش از آن رو مهم است که در مقام پاسخ دادن به آن مجبوریم…

از خودبیگانگى و بحران هویت

این مقاله ابتدا تعریفى کامل از هویت فردى و اجتماعى و نیز از خودبیگانگى ارائه مى دهد و در ادامه به پیشینه تاریخى موضوع مورد بحث، نظر قرآن در رابطه با آن و نیز نظریات برخى اندیشمندان و صاحب نظران در این باب مى پردازد. سپس با مقدّمه قرار دادن…

جهانی شدن فرهنگ زدایی و بحران هویت

اشاره: تاکنون شاهد دو تصویر متضاد از جهانی شدن بوده ایم: ۱- ایجاد ارتباطات تنگاتنگ فرهنگی میان ملتهای گوناگون که به نظر برخی از پژوهشگران به ذهنیت واحد جهانی انجامیده و مسائل و مشکلات بشر کنونی را از حوزه های بومی خارج ساخته است. ۲-…

گونه شناسی جنبش های اسلامی معاصر (3)

رهیافت های اجتماعی - سیاسی یکی از عمده ترین رهیافت ها در تحلیل شرایط و علل پیدایی جنبش های اسلامی معاصر، رهیافت اجتماعی - سیاسی است . دکتر هرایر دکمجیان در کتاب جنبش های اسلامی در جهان عرب، ابتدا شرایطی را که عموما منجر به ظهور جماعت های …