بایگانی برچسب

برون سپاری سیستم بانکی

نقش مثلث بانک، مشاور و مجری در برون سپاری سیستم بانکی

علیرغم قدمت یکصد ساله فعالیتهای بانکداری در ایران و سابقه 50 ساله سرمایه گذاری توسط بانکها در فعالیتهای صنعتی کشور، متأسفانه شاهد روشهای اصولی مدون اجرایی در زمینه مطالعات اولیه طرحها از یک‌سو و نظارت بر عملیات اجرایی از سوی دیگر نبوده‌ایم.…