بایگانی برچسب

برگسون

مردى که مى‌خندد

قرن بیستم به همان اندازه که عصر فلسفه هاى علمى، منطقى، تحلیلى و زبانى بود، شاهد ظهور فلاسفه بزرگى بوده است که در قالب مکاتب و جریان هاى مختلف فکرى به وجوه دیگرى از اندیشه از قبیل خود انسان و دنیاى پیچیده درونى او پرداختند. هانرى برگسون…