بایگانی برچسب

بوستان کتاب قم

جان رالز: از نظریه عدالت تا لیبرالیسم سیاسی

به عقیدۀ نویسنده مهم‌ترین رقیب تفکر دینی، لیبرالیسم است. او در این کتاب تلاش می‌کند لیبرالیسم رالزی را به عنوان یکی از مهم‌ترین کرایش‌های لیبرالیسم نقد کند. پیوند دادن عدالت و لبرالیسم، بررسی محتوایی عدالت و بحث دربارهٔ زمینه‌های سیاسی و…