بایگانی برچسب

بوهمیا

ویکتور امیل فرانکل

۱۹۴۲ دکترى جوان به همراه همسر جوانش که تازه با او ازدواج کرده بود و مادر و پدر و برادرش در وین دستگیر و به یک اردوگاه جنگى در بوهمیا منتقل شد. حوادثى که در آنجا و سه اردوگاه دیگر رخ داد دکتر جوان ـ زندانی شماره۱۱۹۱۰۴ـ را عمیقاً متوجه اهمیت…