بایگانی برچسب

بینش توحیدی

توکل و شبهه اعتماد به نفس

انسان برای دست یابی به موفقیت و رسیدن به هر کمالی نیازمشند عنصری به نام اعتماد به نفس و پذیرش توانایی خود است. اعتماد به این که می تواند، موجب می شود تا امید به دست یابی در وی تقویت گردد و انگیزه ای برای انجام کارهای سخت و دشوار در او…