بایگانی برچسب

تأسیسات نفتی دریایی

الگوی حقوقی برداشت از مخازن مشترک هیدروکربوری خلیج فارس (2)

در این بخش، چند نکته در خور توجه است: در پاراگراف نخست از بند الف آمده است که حفاری انحرافی افقی و مایل که ممکن است تأسیسات آن بیرون از محدوده ناحیه ممنوعه باشد اما دامنه نفوذ و پیشروی‌اش در ناحیه ممنوعه قرار گیرد مگر در مواردی که در…