بایگانی برچسب

تأملی‌‌‌‌‌‌‌بر ماهیت دانش سیاسی اسلامی

فصلنامه علمی پژوهشی سیاست متعالیه

نخستین شماره فصلنامه علمی - پژوهشی سیاست متعالیه در تابستان 1392 چاپ و منتشر شد. انجمن مطالعات سیاسی به منظور دست یابی به اهداف خود فصلنامه سیاست متعالیه را در زمینه دانش سیاسی اسلامی با اهداف زیر منتشر می نماید: 1. انجام وظایف حوزوی…