بایگانی برچسب

تاریخ ایالات متحده آمریکا

تفاهم معنوی شرق و غرب و حوادث یازده سپتامبر

حوادث 11 سپتامبر، بسیاری از معادله ها را به هم زد. نه تنها قلمرو مباحث امنیت ملی کشورها، بلکه حتی در عرصه آراء و اندیشه نیز تحولات شگرفی را باعث آمد. اندیشمند پس از یازده سپتامبر در اندیشه آن است که آیا براستی می توان با تکیه بر ماهیت…