بایگانی برچسب

تاونی

خرد مصلوب زمانه

رسالت فلسفه، شناسایی شکوفه‌ی خردی است که مطلوب زمانه است. هگل 1821 مقدمه‌ی مترجم مقاله‌ی حاضر مؤخره‌ای است که هگل‌شناس برجسته‌ی یونانی معاصر کوستاس پاپایوانو (Kostas Papaioannou) بر ترجمه‌ی فرانسه‌ی یادداشت‌های سیاسی هگل نگاشته است.…