بایگانی برچسب

تحریف بایبل

دوفصلنامه پژوهش‌های ادیانی؛ بهار و تابستان 98

1. بررسی نظریه تأثیرپذیری قرآن از ابیونیان در اعتقاد به تحریف بایبل صفحه 7-27 محمدعلی طباطبایی مشاهده مقاله  اصل مقاله 547.88 K 2. رهیافت‌های تاریخی‌ادبی به تفسیر فمینیستی کتاب مقدس و قرآن کریم صفحه 29-48 سعید…