بایگانی برچسب

تحقیقات جدید در علوم انسانی

فصلنامه تحقیقات جدید در علوم انسانی

فصلنامه تحقیقات جدید در علوم انسانی توسط موسسه آموزش عالی آزاد نگاره به زبان فارسی در دو حوزه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی مقالات فارسی منتشر می کند. این فصلنامه در موضوعات زیر مقاله می پذیرد: محورهای علوم انسانی: ــ الهیات و معارف…