بایگانی برچسب

تحليل گفتمان انتقادی

تحليل گفتمان، تحليل گفتمان انتقادی و تحليل متن

پس از انتشار آثار زليك هريس در اواخر دهه 50 و به خصوص وان دايك در اوايل دهه 70 ”تحلیل گفتمان“به عنوان شيوه اي مقبول و مشهور در مطالعات ارتباطي و تحليل پيام هاي رسانه اي مطرح شده است.چه ; شناخت و درک عميق از معناهاي نهفته در متون ارتباطي ،…