بایگانی برچسب

تحلیل گفتمان و تاریخ

تحلیل گفتمان و تاریخ

یکی از بازدیدکنندگان سوالی درباره رابطه روشهای تحلیل گفتمانی و مطالعات تاریخی مطرح کرد. مایلم نکاتی را در این خصوص عرض کنم. در این که روشهای تحلیل گفتمانی می تواند در سطوح مختلف به مطالعه تاریخ کمک کند تردیدی نیست. هر جا که به نوعی با…