بایگانی برچسب

تحول فرهنگی در علم

تحول فرهنگی در علم: از علم دانشگاهی تا علم پسادانشگاهی

نویسندگان: سید محمدامین قانعی راد امیر ملکی زهرا محمدی منبع: تحقیقات فرهنگی ایران سال ششم زمستان 1392 شماره 4 (پیاپی 24) این مقاله تحول در علم را به لحاظ فرهنگی از علم دانشگاهی تا پسادانشگاهی با روش مطالعه اسنادی و استدلال تحلیلی مورد…